Anorexia, Bulimi och andra ätstörningar

Många människor har problem med mat utan att uppfylla kriterier för anorexi eller bulimi. Du kanske har symtom som överätning, bantning och du kanske tillbringar mycket tid till att tänka på mat. Om du har problem med mat är det sannolikt att du är upptagen av din vikt.

Det kan även påverka ditt val av kläder samt din vilja att vara intim med en partner.

Anorexia nervosa eller anorexi handlar om att du svälter dig själv för att känna dig smal. Ett typiskt symtom är att du är rädd för att bli tjock. Du tittar ofta på dig själv i spegeln och tycker att du har tjock mage, tjocka lår etc., vilket leder till att du känner självförakt och äckelkänslor. Om du har anorexi är det sannolikt att du har ett stort behov av kontroll och att du har höga krav på dig själv. Ofta är du mån om att vara andra till lags och du kanske inte upplever att du har så mycket kontroll över ditt liv. Det kontrollbehovet kompenserar du genom att kontrollera din kropp.

Bulimia nervosa eller bulimi handlar också om att du är upptagen med din vikt. Du försöker ofta kontrollera ditt matintag, det är vanligt att du underäter varpå du tappar till slut kontrollen och äter under former där du upplever att du inte har kontroll vilket leder till känslor av maktlöshet och självförakt. Därpå försöker du på något sätt kompensera ditt okontrollerade matintag genom att t.ex. hoppa över måltider, träna eller kräkas.

Ett annat alternativ är att du inte försöker göra dig av med maten på något sätt utan att du går upp i vikt medan du känner självförakt. Ibland kanske du känner dig hjälplös och resignerad medan du ibland tänker på att du måste ta itu med din vikt.

Problem med mat handlar mest om att du inte tar hand om dina känslor på ett bra sätt. I en terapi hos mig får du hjälp med att fundera på vad dina problem med mat egentligen handlar om varpå du får fundera på hur du kan ta hand om dina känslor utan att vara fixerad vid mat.

Many people have problems with food without meeting the criteria for anorexia or bulimia. You might have symptoms like overeating, eating too little or may be you spend much time thinking about food . If you have problems with food, you are probably concerned about your weight.

Problems with food can also affect your intimate relationships.

Anorexia nervosa is a disorder where you starve yourself in order to be thin. A typical symptom is that you feel a constant fear of being fat. You often look at yourself in the mirror and you think that you have fat thighs, a fat stomach etc. which leads to feelings of self-loathing and self-disgust. If you have anorexia you probably have a need to control things around you and you probably have high standards on yourself. You may feel a need to be adaptive towards other people´s needs  at the cost of your own needs. You often feel that you don´t have enough control of your life and you try to compensate that by controlling your own body.

Bulimia nervosa also is about being focused on your weight. You often try to control your food intake and it´s common that you eat too little, you lose control and you eat in a way where you don´t feel control which leads to feelings of helplessness. After that you often try to compensate for eating too much by vomiting, exercising, not eating anything for many hours etc.

Another alternative is that you don´t try to get rid of the food and you weight over the time while you feel self-loathing. Sometimes you might feelings of helplessness and resignation while at other times you think that you have to take control of your weight gain.

Problems with food are mostly about the fact that you don´t take care of your feelings a good way. I a therapy with me you will get help to analyze how you can take care of your feelings without being  obsessed with food.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *