Hoppa till innehåll

The body, the brain and stress 2

Jag kommer skriva lite mer om stress eftersom många av mina patienter har problem med det.

Som jag har skrivit förut så kan  fel typ av stress vara skadligt för vår din kropp och din hjärna. Enligt forskarna Jeansok Kim och David Diamond är stress stress skadligt om följande faktorer förekommer:

1. En ökad fysiologisk respons som är mätbar.

2. Du uppfattar den stressande situaionen som jobbig.

3. Du känner ingen kontroll.

Jag vill skriva lite mer om faktorn ”kontroll” eftersom det ur en psykologisk vinkelär viktigt att vi känner kontroll i den situation vi befinner oss i. Ju mer vi känner att vi tappar kontrollen, desto mer översköljs vi av negativ stress. Det som bl.a. händer är att pulsen och blodtrycket ökar, vilket innebär att hormonet adrenalin jobbar på. Ett annat hormon som aktiveras är kortisol. När kortisol aktiveras för ofta kan det leda till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Immunsystemet blir också påverkat på ett negativt sätt vilket gör att vi oftare blir sjuka. Vår förmåga till inlärning samt att komma ihåg det vi lärt oss försämras också. Stresshormoner kan bryta neurala nätverk i hjärnan och under extrema förhållanden kan de även döda celler i hippocampus (den del i hjärnan där en del av minnet finns).

Jag brukar förklara för mina patienter att det här ofta blir en ond cirkel. Ju fler symtom vi erfar, desto mer upplever vi att vi förlorar kontrollen vilket leder tll ännu fler symtom. Det är väldigt stressande att känna hjälplöshet, i synnerhet om det pågår under lång tid.

Martin Seligman är en känd psykolog som har forskat en hel del på vad som händer när vi upplever hjälplöshet. Han uppfann begreppet ”inlärd hjälplöshet”.  Det innebär att när vi befinner oss i en jobbig situation, och kämpar för att få kontroll utan framgång, till slut slutar försöka. Detta leder ofta till att vi blir deprimerade. Depressionen leder sedan till att vi skär bort bit för bit av sådant i livet som vi tidigare uppskattat att göra vilket leder till att vi blir ännu mer deprimerade och så är vi inne i en ond cirkel.

När jag träffar mina patienter, försöker vi bena ut var känslorna av hjälplöshet startade varpå vi tittar på vilka kortsiktiga stategier du har använt dig av för att skapa en ond cirkel. Kom ihåg att när du har en känsla som du vill bli av med; rädsla, sorg etc, tillämpar du ofta automatiskt strategier som hjälper på kort sikt, men som på lång sikt leder till att du mår sämre.

Det första steget är att bli medveten om roten till problemen och de strategier som använts, varpå vi tillsammans tränar på att ersätta de dysfunktionella strategierna med mer sunda strategier som bryter den onda cirkeln och leder till att du mår bättre.I will write som more about stress since many patients whom I have therapy with have problems with stress.

As I have written before, stress can be harmful for your body and for your brain. According to researchers Jeansok Kim and David Diamond stress is harmful if:

1. An aroused physiolgical response to the stress is measurable.

2. You perceive the stress as aversive.

3. You don´t feel control.

I want to talk a little bit more about control since it is psychologically very important to feel that you are in control of the situation you are in. The more you feel that you lose control, the more negative stress you get.  For example;your pulse and blood pressure rise which means that the hormone adrenaline works hard. Another hormone that gets activated is cortisol and in the long run, if it gets activated too much it leads to among other things, elevated risks for heart attacks and strokes. The immune system also gets affected in a negative way which puts you at risk for illnesses. Your ability to learn and remember can also become worse. Stress hormones can disconnect neural networks in the brain and under extreme conditions it can kill hippocampal cells (the part in the brain where the memory is).

As I explain to my patients, this becomes a vicious circle. The more symptoms you experience, the more you feel that you are losing control which leads to even more symptoms. Feelings of helplessness are very stressful.

Martin Seligman is a famous psychologist who has done a lot of research on what happens hen you experience helplessness. He invented the term ” learned helplessness”. It means that when you are in a tough situation you fight to get control and if can´t get hold of it, you lose hope, you stop trying and you get depressed. The depression then makes you cut factor after factor in life that gives you energy and makes you satisfied, which makes you even more depressed, and there is the vicious circle again.

When I meet my patients I try to see where the feelings of loss of control started and then we explore what short sighted strategies were used to fall even deeper in the feeling of helplessness. Remember that when you have feeling that you want to get rid of; fear, sadness etc; you usually automatically start applying shortsighted strategies, that seem best there and then but that in the long run makes you fall deeper.

The first step is to become conscious of the root of the problem and of the applied strategies, then together we exchange the bad strategies to healthier strategies that will break the vicious circle and eventually make you feel better.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.