Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Kognitiv beteende terapi är en strukturerad, målinriktad och tidsbegränsad behandlingsform. Denna terapi förutsätter att terapeut och klient samarbetar. I början av behandlingen sätts mål upp som man sedan arbetar mot. Under terapin använder man sig av tekniker där man lär sig att tänka i nya banor och att bete sig på nya sätt.

Kognitiv beteende terapi har starkt vetenskapligt stöd.

Läs mer om kbt på www.kbt.nu

Cognitive behavior therapy is a structured, goal oriented and time limited form of therapy. This therapy requires a collaboration between the therapist and the patient. At the beginning of the therapy you set up goals and work towards them. During the therapy you use techniques where you learn to think and behave in new ways.

Cognitive behavior therapy has scientifically been proved to work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *